Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje

Naziv aktivnosti: EKOLOŠKO KMETOVANJE (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:
- ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
- opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
- vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
- če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

Povezave do spletnih strani:
  - spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
- spletno stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)